INTEGRITETSPOLICY

Så skyddar vi dina personuppgifter

GDPR – General Data Protection Regulation är en ny EU-förordning och börjar gälla i EU den 25 maj 2018. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen – PUL.

Varför har vi en integritetspolicy?

Det är viktigt för Faster Up AB att skydda din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför strävar vi efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt samt att efterleva gällande dataskyddsföreskrifter. Med hjälp av vår integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter bearbetas av Faster Up AB. Integritetspolicyn är tillämplig på personer som är arbetssökande, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Faster Up AB. Denna Integritetspolicy reglerar hur Faster Up AB samlar in och behandlar personuppgifter för arbetssökande och anställda samt för vårt tjänsteutbud och annan därmed förenlig verksamhet. Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som Faster Up AB har en affärsrelation till så som leverantörer och kunder.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Faster Up AB SE, organisationsnummer 559211-6874 (omnämns även såsom ”vi”, ”oss” och ”vår”), på Södra Stommen 45, 438 32 Landvetter är ansvarig för bearbetningen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Behandling av personuppgifter:

För dig som är arbetssökande eller anställd hos Faster Up AB

Ändamålen med behandling av personuppgifter:

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka din anställning eller arbetsansökan. Faster Up AB behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för arbetsansökan och anställningen eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter. Faster Up AB behandlar arbetssökandes och anställdas personuppgifter för att kunna:

 1. Administrera vår relation till dig
 2. Hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden mot dig eller Faster Up AB´s kunder och leverantörer.
 3. Företa interna demografiska studier och optimera Faster Up AB´s verksamhet.

Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Faster Up AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter. Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Faster Up AB behandlar och hur Faster Up AB kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

Arbetssökande

De personuppgifter Faster Up AB behandlar om dig som arbetssökande utgår från de uppgifter du själv lämnar till Faster Up AB via telefon, personligt besök eller genom andra kontaktvägar. I samband med att du skickar in din ansökan så godkänner du Faster Up AB´s integritetspolicy. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa), samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning arbetsansökan och anställningen m.m.

Anställda och inhyrda konsulter

Inhyrda konsulters personuppgifter behandlas på samma sätt som anställdas och ska ha samma rättigheter som anställda vad gäller integritetsskydd. De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits ovan angående Arbetssökande, bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter. Faster Up AB kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Faster Up AB ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

Gallringsprinciper arbetssökande, anställda och inhyrda konsulter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Om du skickar in en så kallad spontanansökan till oss så kommer den att lagras enligt punkt 1 nedan. De uppgifter som Faster Up AB registrerar i vårt affärssystem kommer att sparas enligt punkt 3. Faster Up AB kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:

 1. Uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter i upp till fem (5) år
 2. Anställningsavtal, under hela anställningsperioden och därefter i upp till tio (10) år
 3. Uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter upp till tio (10) år
 4. Kontrolluppgifter, tills dess att Faster Up AB´s pensionsåtaganden upphört.

För dig som är kund eller leverantör till Faster Up AB

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka användningen av Tjänsten eller tillhandahållandet av Tjänsten. Faster Up AB behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten och för tjänster som leverantörer tillhandahåller åt Faster Up AB eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter. Faster Up AB behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att:

 1. Ni ska kunna ta del av tjänsteutbudet eller tillhandahåller andra tjänster till Faster Up AB
 2. Administrera vår relation till er som kund eller leverantör
 3. Faster Up AB ska kunna hantera sina skyldigheter gentemot er eller berörd individ, hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden
 4. Möjliggöra framtida affärsrelationer.

Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy så lämnar ni ert samtycke till att Faster Up AB behandlar, i tillämpliga delar, personuppgifter om era anställda eller leverantörer i enlighet med denna Integritetspolicy. Ni bekräftar även att ni innan lämnandet av samtycket har fått godkännande för Faster Up AB personuppgiftshantering i enlighet med denna Integritetspolicy från samtliga berörda individer. Faster Up AB kan även begära att individen lämnar ytterligare personuppgifter än vad som anges nedan. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

Kunder

Faster Up AB kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, e-postadress, befattning, telefonnummer mm. som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av Tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Leverantörer

Faster Up AB kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under kunder och leverantörer och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet, uppföljningen och upplevelsen av Tjänsten. Behandling av personuppgifter kan också komma att behandlas för att möjliggöra framtida affärsrelationer.
Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, e-postadress och telefonnummer hos varje leverantörs kontaktperson. Faster Up AB och personuppgiftsansvarig hos leverantör etablerar kontaktvägar i syfte att koppla ihop vår informationsspridning & incidenthantering och få ett bättre samarbete. 

Gallringsprinciper kunder och leverantörer

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Faster Up AB sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag. De uppgifter som Faster Up AB registrerar i Faster Up AB affärssystem kommer att lagras under pågående avtalsrelation och efterkommande garantiperiod om sådan är aktuell. Faster Up AB kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i:

 1. Kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut under avtalstiden och därefter i upp till tio (10) år.

Personuppgifter för marknadsöringsändamål

Det samtycke som lämnats täcker även att den information som du förser Faster Up AB med kan användas för marknadsföring och marknadsundersökningar för att på så vis förse arbetssökande, anställda, kunder och leverantörer med en bättre upplevelse och förbättra och optimera kvaliteten på Befattningen och Tjänsten. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Skyddet för personuppgifter

Faster Up AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Faster Up AB´s anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Faster Up AB´s regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Överföring till tredje parter

Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Faster Up AB kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för Befattningen och Tjänsten kan personuppgifter lämnas vidare till en Faster Up AB kund, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av Tjänsten. Faster Up AB kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom Faster Up AB´s leverantörer för vår verksamhet, till exempel löneadministration, reception och leverantörer som hanterar jobbsökningar för vår räkning. Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Personuppgiftsansvarig

Faster Up AB med organisationsnummer 559211-6874 och adress Södra Stommen 45, 438 32 Landvetter, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kontakt avseende personuppgiftshantering är fredrik@fasterup.se.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Faster Up AB på adressen ovan (under ”Personuppgiftsansvarig”) få besked om vilka personuppgifter som Faster Up AB behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling, ett så kallat Registerutdrag. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi raderar, rättar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. För att uppdatera personuppgifter som vi behandlar om dig, kontakta oss på e-postadressen nedan. Vi vill även upplysa dig om din rätt att framföra klagan till Datainspektionen om du anser att någon personuppgiftsbehandling har skett i strid med dataskyddsförordningen. 

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-postadress david@fasterup.se.